Login Form

 

                                                                                                    

Stanovy Společenství vlastníků Miroslava Hajna 740/2, Praha 9

 

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

(1) Společenství vlastníků Miroslava Hajna 740/2, Praha 9 (dále jen „společenství“), je právnická osoba, která vznikla za účelem zajišťování správy domu č.p. 740 stojícího na pozemku parc. č. 470/90 a dále správy pozemkůparc.č . 470/90, parc. č. 470/91 a parc. č. 470/92, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 7364 pro k.ú. Letňany, obec Praha (dále jen „dům“ a „pozemek“)na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorů a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb. Společenství je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem při naplňování svého účelu.

 

(2) Společenství nesmí podnikat, ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů, nebo být jejich společníkem nebo členem.

 

(3) Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu. Společenství není oprávněno zajišťovat dluh, k právnímu jednání, kterým společenství zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

 

(4) Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky v domě(dále jen „jednotka“). Členem společenství jevlastníkjednotky v domě (dále jen „člen společenství“ či „vlastníkjednotky“).Členství vzniká dnem vzniku společenství nebo dnem nabytí jednotky. Za dluhy společenství ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

 

 

Čl. II

Název a sídlo společenství

 

(1) Název společenství: Společenství Miroslava Hajna 740

 

(2) Sídlo společenství: Miroslava Hajna 740/2, Praha 9 – Letňany

 

 

ČÁST DRUHÁ

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. III

Správa domu a další činnosti

 

(1) Správou domu se rozumí zejména zajišťování:

a)    provozu domu a pozemku,

b)    údržby a oprav společných částí domu,

c)     protipožárního zabezpečení domu a jeho revizí a oprav, včetně hromosvodů,

d)    revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu, zajišťování havarijní údržby společných částí a pozemku,

e)    revizí a oprav domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice v rozsahu a způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu,

f)     prohlídek a čištění komínů,

g)    administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu,

h)    správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství,

i)     údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku,

j)     uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu,

k)    dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu.

 

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o

a)    zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo,

b)    zajištění dodávek elektrické energie a vody, případně plynu a odvádění odpadních vod pro společné části,

c)     odvozu komunálního odpadu, čištění komínů, případně o dalších potřebných službách

d)    pojištění domu. 

e)    nájmu společných částí domu,

f)     dalších záležitostech, které vyplynou pro členy společenství, popř. pro společenství ze zvláštních právních předpisů.

 

(3) Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle odstavce 1 a 2 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů.

 

(4) Při plnění úkolů podle zákona a těchto stanov zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:

a)    vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen "příspěvky na správu domu a pozemku"), popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV,

b)    vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene a) vybírány,

c)     vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství,

d)    zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,

e)    vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,

f)     vedení seznamu členů společenství.

 

(5) Společenství zajišťuje buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli, plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen "služby"), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména

a)    vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím,

b)    způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství,

c)     vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování.

 

(6) Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.

 

(7) V rámci vymezeného předmětu činností společenství dále zajišťuje zejména

a)    včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství,

b)    řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými členy společenství,

c)     plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.

 

 

Čl. IV

Změny společných částí domu

 

Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny účelu užívání stavby a změny stavby, pokud není dále uvedeno jinak. Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťujespolečenství se souhlasem nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství na shromáždění.

 

 

 

Čl. V

Zajišťování správy domu a pozemku a dalších činností

 

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech členů společenstvínutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem vlastníkům jednotek.

 

(2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému vlastníkovi jednotky.Běžnou údržbu a běžné drobné opravy společných částí uvnitř bytu a společných částí, které slouží výlučně k užívání vlastníku jednotky, provádí a hradí vlastník jednotky.

 

(3) Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství.

 

(4) Společenství může zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy s osobou pověřenou správou domu (dále jen „správce“), kterým může být fyzická nebo právnická osoba.

 

(5) Smlouva se správcem obsahuje

a)    vymezení činností, které bude správce vykonávat,

b)    určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence, 

c)     povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce společenstvím zmocněn k jejich uzavírání,

d)    povinnost správce předložit jednou ročně výboruzprávu o činnosti správce, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech,

e)    povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat výboru zprávu o své činnosti a předat výboru nebo pověřenému členu společenství všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti,

f)     další náležitosti stanovené výborem.

 

(6) Osobu správce a změny v osobě správce schvaluje shromáždění.

 

(7) Smlouvu se správcem a její případné změny schvaluje výbor.

 

(8) Uzavřením smlouvy se správcem podle odstavců 1 až 3 nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze zákona a z těchto stanov.

 

 

Čl. VI

Pravidla užívání společných částí

 

(1) Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných částech domu není dovoleno. Společné části jsou vlastníci jednotek povinni užívat výhradně k účelům, ke kterým jsou stavebně určeny a zkolaudovány.

 

(2) Ve společných prostorách domu není dovoleno manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit.

 

(3) Vlastnícijednotekjsou povinni zejména:

- zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech či kójích nebyly zdrojem šíření hmyzu či hlodavců nebo zápachu,

- umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům,

- zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.

 

(4) Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota.

 

(5) Pro zabezpečení domu a majetku nájemců je povinností všech vlastníkůjednotekvždy řádně zavírat vstupní dveře domu, a to i v případě krátkého opuštění domu, kterého by bylo možné využít nepovolanou osobou ke vstupu do domu. Umožnit vstup do domu můžou vlastnícijednotekpouze své vlastní návštěvě a osobě, která v domě bydlí. Dále je možné umožnit vstup do domu osobám k tomu oprávněným (policie, zdravotní pohotovost, opraváři pro řešení plánovaných a havarijních oprav, HZS, poštovní doručovatelé atd.).

 

(6) V případě, že vlastníkjednotkyzjistí pohyb nepovolaných osob v domě (nocující bezdomovci, pachatelé trestné činnosti apod.), neprodleně o této skutečnosti uvědomí Policii ČR.

 

(7) Ve společném zájmu všech členů společenství je povinnost zabezpečit využívání osvětlení domu s maximální hospodárností ve všech přístupných prostorách (osvětlení chodeb, sklepů, společných prostor, schodiště atd.) tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob. Využívání osvětlení domu a jeho společných prostor pro individuální připojení odběrných míst nájemců je přísně zakázáno.

 

(8) Vlastník jednotky je povinen zajistit, aby po společných částech volně nepobíhala žádná jím chovaná domácí zvířata nebo domácí zvířata osob, které bydlí nebo jsou na návštěvě v jednotce. Pokud tato zvířata znečistí společné části domu, je povinen na svůj náklad zajistit úklid tohoto znečištění.

 

(9) Vlastník jednotky a osoby s ním v jednotce pobývající se dále řídí ustanoveními Domovního řádu, pokud je společenstvím vydán usnesením shromáždění, který určuje další podrobnosti o pravidlech pro užívání společných částí.

 

(10) Závady a poškození na společných částech a prostorách domu nebo závady a poškození na jednotkách jiných vlastníkůjednotek, které způsobí člen společenství sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, je povinen odstranit na své náklady.

 

(11) V případě, že vlastník jednotky při užívání společných částí porušuje obvyklý způsob jejich užívání, nebo např. umístí ve společných částech některé předměty anebo jinak užívá společné části v rozporu s obvyklým užíváním, k němuž je oprávněn každý vlastník jednotky, vyzve jej společenství k odstranění závadného jednání a určí lhůtu k odstranění závadného stavu. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty bude společenství postupovat způsobem směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky.

 

(12) Stanovení dalších pravidel užívání společných částí náleží do působnosti shromáždění.

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. VII

Společná ustanovení

 

(1) Orgány společenství jsou:

a)    shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „shromáždění“),

b)    výbor.

 

(2) Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění může rozhodnout, že bude provedeno tajné hlasování, a to zejména pokud jde o volbu členů výboru. Tajnou volbu může navrhnout výbor, pokud nejde o první volbu jeho členů.

 

(3) Orgán uvedený v odstavci 1 písm. b) je volený orgán společenství. Členem voleného orgánu společenství může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství. Fyzická osoba musí být plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání.

 

(4) Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy. Člen voleného orgánu je oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

 

(5) Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.

 

(6) Člen voleného orgánu společenství může být volen opětovně.

 

(7) Člen voleného orgánu společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním.

 

(8) Člen voleného orgánu společenství může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.

 

(9) Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů společenství v počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů orgánu, spolu s určením jejich pořadí. Náhradník nastupuje na místo člena orgánu, jehož funkce skončila před uplynutím funkčního období, dnem skončení funkce. Pro náhradníky platí ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně.

 

           

Čl. VIII

Shromáždění

 

(1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství, tj. všichni vlastníci či spoluvlastníci jednotek v domě. 

 

(2) Shromáždění volí a odvolává členy výboru.

 

(3) Do výlučné působnosti shromáždění patří

a)    změna stanov,

b)    volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

c)     schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

d)    rozhodování

1. o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,

2. o změně účelu užívání domu nebo bytu,

3. o změně podlahové plochy bytu,

4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

5. o změně podílu na společných částech,

6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,

7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,

e)    udělování předchozího souhlasu

1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,

2 k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,

3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru,

4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

f)     určení osoby správce i rozhodnutí o její změně,

g)    rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

 

(4) Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je výbor. Svolavatel připravuje též podklady pro jednání shromáždění.

 

(5) Shromáždění musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu programu jednání a podkladů k jednotlivým bodům nejméně takový počet členů společenství, kteří mají více než jednu čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich, a to do 30 dnů od doručení této žádosti.

 

(6) Nesplní-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždění podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávněni shromáždění svolat členové společenství, jejichž počet hlasů činí více než jednu čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich, a to na náklad společenství.

 

(7) Shromáždění se svolá písemnou pozvánkou odeslanou všem členům společenství, v případě spoluvlastnictví jednotky nebo jednotky ve společném jmění společnému zástupci, 15 dnů přede dnem jeho konání a zároveň vyvěšenou na domovní vývěsce společenství, přístupné všem členům společenství. Písemná pozvánka se zasílá na adresu člena společenstvíuvedenou v Seznamu členů; uvedl-li člen společenstvído Seznamu členů doručovací adresu, zasílá se pozvánka na tuto doručovací adresu (uvedl-li člen společenstvísvou emailovou adresu, je možné zaslat pozvánku emailem).

 

(8) V písemné pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny, přičemž podklady musí být členům společenstvídostupné nejméně 7 dní před konáním zasedání shromáždění.

 

(9) Jednání shromáždění řídí předseda (místopředseda) výboru nebo pověřený člen výboru; v případě svolání shromáždění svolavatelem podle odstavce 4 věta druhá, nebo podle odstavce 6, řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto svolavatelem.

 

(10) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak.

 

(11) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu.Je-li však vlastníkem jednotky společenství, k jeho hlasu se nepřihlíží.

 

(12) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný člen společenstvínebo i společenství, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci tohoto může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do 3 měsíců ode dne, kdy se člen společenství o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká. Je-li pro to důležitý důvod, může každý člen společenstvínavrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

 

(13) Nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o

a)    schválení nebo změně stanov,

b)    uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle odstavce 3 písm. e), bod 4.,

c)     rozdělení zisku z hospodaření společenství.

 

(14) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech členů společenství, pokud není dále uvedeno jinak. Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství na shromáždění.

 

(15) Ke zvolení členů výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství na shromáždění.

 

(16) Tvoří-li společenství pouze 3 členové, stačí k přijetí usnesení shromáždění nadpoloviční většina hlasů přítomných členů společenství na shromáždění.

 

(17) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům.

 

(18) Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy výboru. Zápis se vyvěsí na nástěnce domu, kde musí být umístěn nejméně 15 dnů. Každý člen společenství má právo si vyžádat zápis z jednání shromáždění.

 

(19) Ustanovení odstavců 17 a 18 se přiměřeně použijí pro zápisy z jednání výboru.

 

 

Čl. IX

Výbor

 

(1) Výbor je voleným a statutárním orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

 

(2) Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

 

(3) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává.

 

(4) Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost společenství.

 

(5) Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.

 

(6) Výbor je pětičlenný. Každý člen výboru má jeden hlas.

 

(7) Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.

 

(8) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

 

(9) Výbor jako výkonný orgán společenství zejména

a)    zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle občanského zákoníku a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

b)    rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, pokud objem finančního plnění je nižší než 50.000,- Kč bez DPH. U objemu finančního plnění nad tento limit sjednává příslušné dohody po schválení shromážděním v souladu s přijatým usnesením,

c)     odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

d)    připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

e)    předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

f)     zajišťuje řádné vedení písemností společenství,

g)    schvaluje smlouvu uzavíranou se správcem a její změny v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

h)    schvaluje druh služeb a výši záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,

i)     sděluje jednotlivým členům společenství výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby,

j)     zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

k)    zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství.

 

(10) Výbor jako statutární orgán společenství zejména

a)    v souladu s občanským zákoníkem, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní jednání jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,

b)    zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

c)     jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství,

d)    plní povinnosti podle občanského zákoníku ve vztahu k rejstříku společenství vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku.

 

 

Čl. X

Jednání dalších osob za společenství

 

(1) Shromáždění může rozhodnout, že určité činnosti bude pro společenství vykonávat zaměstnanec (zaměstnanci) společenství na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

 

(2) Pracovní zařazení a vymezení právních úkonů, které je zaměstnanec oprávněn činit za společenství v rámci pracovněprávního vztahu podle odstavce 1, musí být schváleno shromážděním.

 

(3) Smlouva sjednaná podle odstavce 1 musí obsahovat přesné vymezení oprávnění zaměstnance k jednání za společenství.

 

(4) Působnost podle odstavce 1 a 2 nebo její část může shromáždění svým usnesením svěřit výboru.

 

 

Čl. XI

Náhradní shromáždění

 

(1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, svolat náhradní shromáždění.

 

(2) Náhradní shromáždění je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají alespoň
40 % všech hlasů

 

 

Čl. XII

Rozhodnutí mimo zasedání

 

(1) S výjimkou rozhodnutí o změně stanov může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, písemně navrhnout, aby členové společenství rozhodli o záležitostech, které náleží do působnosti shromáždění, mimo zasedání. Návrh zašle na poštovní adresu uvedenou v Seznamu členů a zároveň vyvěsí na domovní vývěsce společenství, přístupné všem členům společenství.

 

 

 

(2)Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení, nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen společenstvívyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než patnáct dní.Není-li uvedena lhůta jiná, platí lhůta patnáct dní od doručení návrhu členu společenství.

 

(3) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena společenstvís uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

 

(4) Výbor oznámí členům společenstvív písemné formě na poštovní adresu uvedenou v Seznamu členůvýsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Výsledek hlasování i přijatá usnesení se zároveň vyvěsí na domovní vývěsce společenství, přístupné všem členům společenství.

 

(5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů společenství, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem členům společenstvívelikost podílů na společných částech, nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech členů společenství.

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. XIII

Vznik členství, evidence členů společenství, oznamovací povinnost členů

 

(1) Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo. Jejich členství vzniká

a)    dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství,

b)    dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství.

 

(2) Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

 

(3) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství, což platí rovněž pro účast a hlasování na shromáždění. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Nebyl-li by zmocněn společný zástupce, uvede se v prezenční listině shromáždění nepřítomnost společného zástupce spoluvlastníků jednotky (v prezenční listině se vykazuje jako nepřítomnost jednoho člena společenstvís velikostí hlasu připadajícího na jednotku ve spoluvlastnictví).

 

(4) Společný zástupce plní jménem spoluvlastníků jednotky, nebo jménem manželů majících jednotku ve společném jmění, vůči společenství také jednotlivé oznamovací povinnosti podle těchto stanov, povinnost zpřístupnit jednotku v případech a za podmínek podle těchto stanov a další povinnosti vůči společenství, kdy se vyžaduje součinnost vlastníka jednotky.

 

(5) Evidence členů společenství je vedena v Seznamu členů. Seznam členů obsahuje u každého člena společenství zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, datum vzniku, příp. zániku členství a váhu hlasu při hlasování na shromáždění. Jsou-li členem společenství spoluvlastníci jednotky, uvedou se údaje u každého z těchto společných členů. Je-li členem společenství právnická osoba, uvede se název, adresa sídla, jméno a příjmení a pracovní zařazení osoby zmocněné vykonávat práva a povinnosti člena společenství.

 

(6) V Seznamu členů vede společenství rovněž i osoby, kterým člen společenství přenechal jednotku k užívání na dobu nikoliv přechodnou, a též osoby mající v jednotce domácnost, a to s uvedením jména, příjmení, data narození a adresy trvalého pobytu.

 

(7) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit výboru, včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost. Každý člen společenstvíje povinen oznámit stejným způsobem i změnu těchto údajů.

 

(8) Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do Seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy člen společenství oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky. V Seznamu členů společenství musí být u každého člena společenství uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu při hlasování na shromáždění.

 

(9) Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství. Při provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit termín provádění stavebních prací výboru a ostatním členům společenství a dbát na to, aby práce byly prováděny pouze v dohodnutých dnech v době od 8:00 do 18:00 hodin. V době od 22:00 do 6:00 hodin se každý člen společenství zdrží hluku, používání hlučných přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, zpěvu a hlučné komunikace.

 

(10) Každý člen společenství je povinen oznámit výboru podnikání či jinou činnost prováděnou v jednotce, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Takové oznámení je člen společenství učinit před zahájením podnikání či jiné činnosti.

 

 

Čl. XIV

Práva a povinnosti člena společenství

 

(1) Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov a má zejména právo

a)    účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami,

b)    účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,

c)     volit a být volen do orgánů společenství,

d)    předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,

e)    obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků,

f)     nahlížet v prostorách určených společenstvím do smluv uzavřených ve věci správy domu, do účetních knih a účetních dokladů, výpisy si může činit výlučně pro svoji potřebu a výlučně v prostorách určených společenstvím po dohodě s osobou, která je za společenství přítomna nahlížení do těchto písemností společenství, není však oprávněn odnášet si jakékoliv písemnosti mimo tyto prostory,

g)    nechat se na základě písemné plné moci udělené zmocněnci zastoupit na shromáždění.

h)    další práva uvedená v zákoně a v těchto stanovách

 

(2) Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov, zejména má povinnost

a)    dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem a těmito stanovami,

b)    hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,

c)     hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

d)    spravovat svoji jednotku, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu,

e)    řídit se pravidly stanovenými pro užívání společných částí domu,

f)     zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních členů společenství a v případech, kde to stanoví zákon, provádět úpravy jen se souhlasem všech členů společenství nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi členy společenství,

g)    neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle možností působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující k předcházení škod,

h)    odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají,

i)     umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot,

j)     umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor alespoň 7 dnů předem,

k)    oznámit pro potřeby správy domu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva k předmětné jednotce, výboru nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do Seznamu členů společenství a počet osob užívajících jednotku,

l)     oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,

m)   předat výboru ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby.

 

(3) Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět se souhlasem nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství na shromáždění.Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech, může vlastník jednotky provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

 

 

Čl. XV

Zánik členství ve společenství

 

(1) Členství ve společenství zaniká

a)    převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

b)    úmrtím člena společenství - fyzické osoby,

c)     zánikem člena společenství - právnické osoby bez právního nástupnictví,

d)    zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,

e)    dalším způsobem, pokud to stanoví zákon.

 

(2) Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.

 

 

ČÁST PÁTÁ

HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. XVI

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství

 

(1) Společenství sestavuje na každé účetní období, jímž se rozumí kalendářní rok, rozpočet.

 

(2) Základními zásadami pro tvorbu rozpočtu je vyrovnanost rozpočtu a použití prostředků pouze na účel, na který byly určeny tak, aby jejich čerpání bylo co nejhospodárnější.

 

(3) V rozpočtu se stanoví výše předpokládaných nákladů (kalkulace) souvisejících s vlastní činností týkající se správy domu a pozemku kromě nákladů na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace. Při stanovení výše těchto nákladů se vychází zejména ze skutečnosti jednotlivých druhů nákladů v předchozích obdobích s přihlédnutím k předpokládanému vývoji cen, ke smluvním ujednáním s dodavateli a případně i ke změně v druzích nákladů pro budoucí období.

 

(4) Stanoví se předpokládaná potřeba běžných oprav údržby na základě zkušeností s pravidelně se vyskytujícími potřebami v minulých obdobích s přihlédnutím k dalším potřebám v běžném období.

 

(5) Stanoví se plán potřebných oprav většího rozsahu, případně rekonstrukcí nebo modernizací a stavebních úprav. Kromě toho se vezme v úvahu i potřeba očekávaných oprav většího rozsahu s ohledem na stáří domu, které se mohou v budoucnu v delším časovém horizontu předpokládat v důsledku opotřebení „časem“.

 

(6) Rozpočet nákladů pod bodem 3 a 4 se stanoví na roční období.

 

(7) Rozpočet nákladů uvedených pod bodem 5 se stanoví na delší než roční období a z něj se s přihlédnutím k celkovému objemu stanoví podíl na jeden rok.

 

(8) Společenství může na krytí potřebných oprav a technického zhodnocení společných částí domu uzavřít smlouvu o úvěru. Výši a podmínky úvěru schvaluje shromáždění.

 

 

Čl. XVII

Pravidla pro příspěvky na správu domu a pozemku

 

(1) Členové společenství jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů, pokud nedojde k jiné dohodě členů společenství.

 

(2) Příspěvek na správu domu a pozemku platí členové společenství formou záloh na účet společenství do 20. dne v kalendářním měsíci (částka se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na běžný účet společenství). Spolu s tím platí také zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

 

(3) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

 

(4) Nevyčerpaný zůstatek zálohově poskytnutých příspěvků na správu domu a pozemku se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího kalendářního roku.

 

(5) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povinnost příspěvky na správu domu a pozemku ke dni účinnosti převodu vypořádat.

 

(6) Převádí-li člen společenství vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzení společenství jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele, případně, že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele přešly, ručí převodce společenství.

 

 

Čl. XVIII

Rozúčtování nákladů na služby

 

(1) Službami jsou zejména:

a)    dodávka vody a odvádění odpadních vod,

b)    dodávka tepla a teplé vody,

c)     odvoz komunálního odpadu,

d)    umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu,

e)    provoz a čištění komínů,

f)     osvětlení společných prostor v domě,

g)    úklid společných prostor v domě,

h)    provoz výtahů,

i)     odvoz odpadních vod a čištění jímek,

j)     další služby sjednané mezi společenstvím a členy společenství.

 

(2) O rozsahu poskytovaných služeb rozhoduje výbor.

 

(3) Členové společenství platí měsíční zálohy na jednotlivé služby; přímo na účet společenství domu do 20. dne v měsíci spolu s příspěvky (zálohami) na správu domu a pozemku (zálohy se považují za uhrazené dnem jejich připsání na běžný účet společenství). Výši měsíčních záloh na jednotlivé služby určí výbor jako měsíční podíl dle skutečných nákladů na jednotlivé služby za uplynulé zúčtovací období s přihlédnutím k předpokládaným cenám běžného roku, na který se zálohy platí. Výbor má právo změnit v průběhu zúčtovacího období výši zálohy na jednotlivé služby, a to zejména v míře odpovídající změně ceny služby či změně počtu osob rozhodných pro rozúčtování

 

(4) Vyúčtování záloh na úhradu za služby se provádí jedenkrát za zúčtovací období, a to nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování členovi společenství.

 

(5) Člen společenství může případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování služeb předložit neprodleně po doručení vyúčtování, nejpozději však do třiceti dnů ode dne doručení.

 

(6) Společenství je povinno na základě písemné žádosti člena společenství nejpozději do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období doložit členovi společenství ceny jednotlivých služeb, způsob stanovení výše záloh na tyto služby, způsob rozúčtování uvedených cen služeb, provedení vyúčtování služeb a umožnit členovi společenství pořízení kopií podkladů podle těchto stanov.

 

(7) O způsobu rozúčtování služeb rozhodne výbor; nedojde-li k rozhodnutí společenství, rozúčtují se náklady na služby podle zákona č. 67/2013 Sb.

 

 

Čl. XIX

Zásady hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem

 

(1) Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství.

 

(2) Uzavře-li společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně dojednat také povinnosti správce předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domu a pozemku a výše záloh na úhradu za služby placené členy společenství, návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona a podle těchto stanov schvalují příslušné orgány společenství. Ve smlouvě může společenství pověřit správce též zajišťováním činností uvedených v odstavci 1.

 

(3) Společenství vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

(4) Případný zisk z hospodaření společenství může být shromážděním na základě nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství rozdělen mezi členy společenství po schválení účetní závěrky. Zisk se rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu. V daňových záležitostech se postupuje podle zvláštních právních předpisů.

 

(5) Nabude-li společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k účelům uvedeným v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor může v těchto záležitostech činit právní jednání pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak.

 

(6) Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Výbor odpovídá za včasné plnění těchto úkolů.

 

(7) V případě prodlení s peněžitým plněním zálohových plateb na služby spojené s bydlením, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen člen společenství zaplatit poplatek z prodlení, který činí za každý den 1 ‰ z dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc.

 

(8) V případě prodlení s peněžitým plněním příspěvku na správu domu a pozemku, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen člen společenství zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády (nyní č. 351/2013 Sb., § 2).

 

(9) Členové společenství jsou z právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

(10) Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku.

 

 

ČÁST ŠESTÁ

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. XX

Zrušení společenství

 

(1) Společenství se zrušuje dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě.

 

(2) Rozhodnutím vlastníků jednotek lze společenství zrušit, pokud počet jednotek klesl na méně než pět. V takovém případě vlastníci jednotek přijmou pravidla pro správu domu a pozemku a pro příspěvky na ni.

 

(3) Při zrušení společenství se neprovádí likvidace. Práva a povinnost společenství, a to včetně nevypořádaných závazků společenství, přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru velikosti spoluvlastnických podílů každého vlastníka jednotky na společných částech.

 

 

Čl. XXI

Zánik společenství

 

Společenství zaniká výmazem z rejstříku společenství vlastníků.

 

 

 

ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. XXII

Závěrečná ustanovení

 

(1) Nevyplývá-li ze zákona, nebo z těchto stanov něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku.

 

(2) Tyto stanovy vycházejí z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejících předpisů.

 

(3) Tyto stanovy mění a plně nahrazují dosavadní stanovy.

 

 

 

V Praze dne 1. 10. 2020