Login Form

schválen na shromáždění 24.10.2013

DOMOVNÍ ŘÁD

I. ÚVOD

Domovní řád Společenství vlastníků vychází ze Stanov tohoto společenství, je sepsán v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. O vlastnictví bytu a Občanským zákoníkem.

Tento domovní řád má přispět k tomu, aby domy byly řádně užívány, udržovány na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jejich poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání domů, a snižovat náklady při jejich údržbě a opravách.

Ustanovení tohoto domovního řádu byla odhlasována na shromáždění/schůzi vlastníků bytových jednotek a jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení v bytových domech v ulici Miroslava Hajna 740/2 a 740/4, tj. pro vlastníky bytů a členy jejich domácností a pro vlastníky bytů a jejich nájemníky (dále jen „uživatel bytu“).

II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

1.    Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními dveřmi, uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, ústředního topení, elektro-instalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily a kromě hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu jsou dále sklepní kóje a garážová stání, příslušející k danému bytu.

2.    Společnými prostorami se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, vchody, schodiště, chodby, výtah, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické a teplovodní sítě, kočárkárna, úklidová místnost, technické prostory, příjezdové cesty ke garážovým stáním, další místnosti bez specifického označení a chodba mezi sklepními kójemi. Lodžie, balkóny a terasy příslušející k bytům jsou definovány rovněž jako společné prostory, které jsou však určeny k výhradnímu užívání pouze vlastníky (nájemníky) bytů.

3.    Každý uživatel bytu je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. Je povinen udržovat svůj byt na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a provádět včas potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele bytů v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.

4.    Uživatel bytu má povinnost chránit společný majetek a je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on nebo jeho nájemníci nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu nebo náhrada peněžní. Bez souhlasu výboru a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ohrožena jeho statika nebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu.

5.    Vlastník bytu, který poskytne byt do pronájmu nebo jej přenechá k dočasnému užívání třetí osobě, je odpovědný za to, že tyto osoby dodržují domovní řád v celém rozsahu.  Pokud by osoby, užívající byt nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním řádem, anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má výkonný výbor právo vlastníka vyzvat jak k úhradě případně vzniklých škod, tak i k ukončení podobného nájemního vztahu.

6.    Vlastník bytu je povinen oznámit výboru svou korespondenční adresu na území České republiky nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací, pozvánek event. zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí.
 

III. DENNÍ ŘÁD, BEZPEČNOST A POŘÁDEK

1.    Noční klid musí být dodržován v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.

2.    Běžný úklid společných prostor provádí úklidová firma. Při mimořádných situacích, kdy uživatel bytu znečistí společné prostory (např.: při malování, stěhování …atp.) je povinen neprodleně po ukončení prací odstranit způsobené znečištění. Stejné pravidlo platí pro znečištění způsobené domácími zvířaty: viz následující bod.

3.    Chov domácích a jiných zvířat v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům, a vyhláškám hlavního města Prahy, kterými jsou majitelé těchto zvířat povinni se řídit. Každý uživatel bytu nese plnou zodpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě jím užívaném držena. Současně je povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě a jeho okolí. V případě většího znečištění způsobeného domácími zvířaty (např.: nánosy bahna v domě po venčení psů, výrazně znečištěná podlaha na chodbách, exkrementy…atp.) je uživatel povinen toto znečištění sám odstranit.

4.     Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám.
 
5.    Vstup na střechu domu, do strojovny výtahu a do technického podlaží je dovolen pouze oprávněným osobám.

6.    Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné. Umísťování jakýchkoliv předmětů není ve společných prostorách určených pro společné užívání dovoleno. V případě, že v chodbě bude umístěn jakýkoliv předmět a bude znám uživatel bytu, který tam předmět umístil, bude uživatel bytu výborem vyzván k odstranění tohoto předmětu. Pokud do 7 dnů uživatel bytu předmět neodstraní, výbor předmět nechá odstranit na náklady společenství, které budou uživateli bytu vyúčtovány v následujícím měsíci vyúčtování.

7.    Ve sklepech a uzavřených parkovacích stáních se nesmí skladovat věci, které by mohly být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, požárního ohrožení, zápachu, apod.

8.    Květiny v oknech, na balkónech a společných prostorách musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno zajistit, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

9.    Ve společných prostorách určených pro společné užívání je přísně zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Žádné věci, zvláště hořící předměty jako jsou cigarety, či jejich nedopalky, zápalky nebo předměty zábavné pyrotechniky nesmějí být vyhazovány z oken, dveří, balkonů nebo ostatních částí objektu včetně společných prostor.

10.    Kontejnery na odpadky jsou umístěny v blízkosti domů. Uživatelé bytů jsou ze zákona povinni třídit odpad.  V případě, že uživatel bytu umístí odpad mimo určené kontejnery, výbor tento odpad zlikviduje a vzniklé náklady vyúčtuje uživateli bytu v následujícím měsíci vyúčtování.

11.    Chodník před domem je určen k pěšímu provozu. Zeleň kolem domu má okrasný účel. Uživatelé bytů jsou povinni zamezit znečišťování těchto prostor různými druhy odpadků, cigaretových nedopalků, zvířecích exkrementů apod. Je zakázáno venčení zvířat na okrasné zeleni kolem domu.

12.    Je zakázáno kouřit ve všech společných prostorách domu určených pro společné užívání.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Tento Domovní řád byl schválen usnesením výboru Společenství vlastníků Miroslava Hajna a odhlasován na schůzi/shromáždění majitelů bytových jednotek dne .............2013 a vstupuje v platnost dne ............

2.    Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů bytu. Schvalování doporučených změn se provádí na schůzi/shromáždění Společenství vlastníků.


V Praze dne ………