Login Form

 

Vážení vlastníci bytů SVJ Miroslava Hajná 740,

 

V souvislosti s vládním nařízením o omezení pohybu osob a dalším opatřením Vás žádáme:

 

1. dodržování hygienických opatřeních i ve společných prostorách domu, a to zejména ve výtazích, jedná se především:

 

  • - nošení roušek ( i po domácku vyrobených ) a jiných prostředků k zakrytí dýchacích cest
  • - dodržování bezpečného odstupu 2m
  • - nejlépe i použití jednorázových rukavic při dotyku s klikami dvěří a ovládání výtahu

 

2. aby vlastníci informovali své nájemníky o těchto opatřeních a žádostech

 

3. aby vlastníci, kteří pronajímají byty službou airbnb ihned nabídku tohoto ubytování zrušili, ubytovací služby vč. airbnb byly 14.3.2020 zakázány a vystavují se trestnímu postihu.

 

Zároveň Vás informujeme, že v domě je, pro zvýšení ochrany zdraví prováděn preventivní dezinfekční postřik, a to každý den úklidovou formou. Dezinfekční prostředek byl zajištěn v dostatečném množství.

 

Také bychom Vás chtěli upozornit na nový informační portál, který najdete na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.

Zde naleznete důležité informace a kontakty týkajicí se téma koronaviru. 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/en/

 

Děkuje za spolupráci, zdraví je naší prioritou.

 

Výbor SVJ

 

---------------------------------------

 

Dear owners of apartments SVJ Miroslav Hajna 740,

 

in the context of the Government Decree on Restrictions on the Movement of Persons and other measures we ask you:

 

1. to observe hygiene measures in the common areas of the house, especially in elevators, especially:

 

 

·       wearing masks (including home-made) and other respiratory masks

·       keeping a safe distance of 2m

·       preferably using disposable gloves when touching door handles and elevator controls

 

 

2. that owners inform their tenants of such measures and applications

 

3. make owners who rent apartments by airbnb service immediately offer this accommodation canceled, accommodation services incl. airbnb was banned on 14.3.2020 and they are subject to criminal penalties

 

At the same time, we inform you that there is preventive disinfection spraying, namely every day, cleaning form. The composition was provided in sufficient quantity.

 

We would also like to draw your attention to the new information portal, which can be found on the website of the Ministry of Health.

Here you will find important information and contacts about coronavirus.

 

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/en/ 

 

Thank you for your cooperation, health is our priority.

 

SVJ Committee

 

--------------------------------------

 

Уважаемые владельцы квартир SVJ Miroslav Hajna 740,

 

в контексте постановления правительства об ограничениях на передвижение людей и других мер, которые прилагаются Мы просим вас:

 

1. соблюдать санитарно-гигиенические меры в общих помещениях дома, особенно в лифтах, особенно:

 

·       носить маски (в том числе самодельные) и другие респираторные маски

·       сохраняя безопасное расстояние 2м

·       желательно использовать одноразовые перчатки при прикосновении к дверным ручкам и элементам управления лифтом

 

2. что владельцы информируют своих арендаторов о таких мерах и заявлениях

 

3. Сделайте так, чтобы владельцы, которые арендуют квартиры через сервис airbnb, немедленно предложили это проживание отменено, услуги проживания вкл. airbnb был запрещен 14.3.2020 и они подлежат уголовному наказанию

 

В то же время мы сообщаем вам, что есть профилактическое дезинфекционное распыление с помощью продукта, а именно каждый день,

форма очистки. Композиция была предоставлена ​​в достаточном количестве.

 

Мы также хотели бы обратить ваше внимание на новый информационный портал, который можно найти на сайте Министерства здравоохранения. Здесь вы найдете важную информацию и контакты о коронавирусе.

 

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/en/ 

 

Спасибо за сотрудничество, здоровье - наш приоритет

 

Комитет СВЖ